Polityka zwrotu i reklamacji

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży z Administratorem, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia produktu mającego charakter materialny w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a gdy obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. W przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy niezwiązanej z wydaniem Konsumentowi produktu mającego charakter materialny, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od zawarcia umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane do PROFIS drogą elektroniczną na adres bok@training4pro.pl, przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej PROFIS lub drogą pocztową na adres siedziby PROFIS wskazany w pkt. I. 2 Regulaminu Platformy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że PROFIS zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PROFIS, PROFIS nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, płatność zrealizowana przez Konsumenta zostanie zwrócona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez PROFIS oświadczenia o odstąpieniu od umowy. PROFIS dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. PROFIS może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku realizacji prawa do odstąpienia, Konsument ma obowiązek zwrócić PROFIS produkt (mającego charakter materialny) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Produkt powinien być zwrócony na adres: ul. Żurawia 71 lok 1.15a,b, 15-540 Białystok.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, chyba że PROFIS nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży.
 10. W przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy niezwiązanej z wydaniem Konsumentowi produktu mającego charakter materialny, tj. :
  • dotyczy szkolenia stacjonarnego – z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu PROFIS skreśli uczestnika szkolenia z listy
  • dotyczy szkolenia on-line – z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu PROFIS dezaktywuje kod dostępu do szkolenia przydzielony temu Konsumentowi.
 11. PROFIS informuje, iż w przypadku Użytkowników będących Konsumentami zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, gdy dotyczy umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli PROFIS wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez PROFIS utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez PROFIS o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Regulacje niniejszego rozdziału stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących funkcjonowania Platformy, w szczególności w zakresie realizacji usług, w formie pisemnej na adres: 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 lok. 1.15 bądź w formie elektronicznej na adres bok@training4pro.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące osobę składającą reklamację, w szczególności imię i nazwisko (firmę), adres oraz dokładny opis podstawy reklamacji.
 3. Reklamacja szczególności może dotyczyć:
  • błędnie działającego systemu szkolenia on-line
  • błędnie działającego systemu zapisów do „newslettera” bądź jego wysyłki
 4. Administrator zobowiązuje się do wysłania odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz.UE.L Nr 165, str. 1) PROFIS jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej, zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

WZÓR PISMA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PROFIS E. Fogiel, M. Sadłowska Spółka Jawna,

15-540 Białystok

ul. Żurawia 71 lok. 1.15

e-mail …………….

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów / świadczeń *……………………………………………………………..

Oświadczenie dotyczy:

data zawarcia umowy ………………………….…. data odbioru …………………..………………..

imię i nazwisko konsumenta …………………………………….……………………….

adres konsumenta  …………………………….………………………..

Data i odpis konsumenta ………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić